Εργαστήριο Τοξικολογίας & Εγκληματολογικής Χημείας

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή

GreekEnglish(Australia)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

 

  • Ανάπτυξη και βελτίωση μεθόδων ανάλυσης φαρμάκων, ναρκωτικών, φυτοφαρμάκων και άλλων ξενοβιοτικών.
  • Παρακολούθηση των τοξικών ξενοβιοτικών στο οικοσύστημα.
  • Καταγραφή της οξείας και χρόνια έκθεσης σε τοξικά και των επιπτώσεων τους στην υγεία του ανθρώπου.
  • Ανάπτυξη μακρομοριακών συστημάτων για τον έλεγχο της τοξιξότητας και της αποτελεσματικότητας των ξενοβιοτικών.